Everyones Create ​

Henkilötietojen käyttö Everyones Creatella

Everyones Create kiinnittää toiminnassaan ja henkilötietojen käsittelyssä erityistä huomiota tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen.

Everyones Create käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen, lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden antamien toimeksiantojen toteuttamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin sekä riskienhallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Tietoja hankitaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään sekä mahdollisesti viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada tai pyytää muulta taholta.

Everyones Creatella on oikeus luovuttaa asiakastietoja toisille sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus kuin tietoja luovuttavaa yhtiötä. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaan toimeksiantojen toteuttamiseen, riskienhallintaan ja suoramarkkinointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Everyones Createen ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella taikka lain edellyttämissä tai sallimissa tapauksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemien rekisteröidyn oikeuksien perusteella jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietojaan Everyones Createssa. Mikäli tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna, mihin tarkoitukseen, minne tietoja mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja korjattavaksi, täydennettäväksi, poistettavaksi tai niiden käsittelyä rajoitettavaksi, mikäli talletetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai niiden säilyttämiseen ei ole voimassa olevaa perustetta. Rekisteröity voi myös pyytää rekistereihin toimittamansa tiedot itselleen siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää Everyones Createä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoitukseen. Kielto tulee ilmoittaa kirjallisesti Everyones Createlle luotettavalla tavalla.

Everyones Create ei tee rekisteröityä koskevia merkittäviä päätöksiä pelkästään automaattiseen tietojen käsittelyyn ja profilointiin perustuen ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, soveltuvan lainsäädännön lupaa tai kun automaattinen päätöksenteko on välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Automaattisen päätöksenteon olemassaolosta ilmoitetaan palvelun yhteydessä, ja päätöksistä voi aina valittaa Everyones Createlle.